Burlton.PNG

Roger T. Burlton

BPTrends Associates

 

Roger T. Burlton yra vienas iš BPTrends Associates įkūrėjų, verslo procesų valdymo knygos Business Process Management: Profiting from Process autorius. Jis yra neseniai paskelbto Business Process Manifesto redaktorius. Roger gerai žinomas kaip inovatyvių organizacijų pokyčių valdymo metodų lyderis. Jo publikacijos bei metodikos, susijusios su verslo procesų valdymu, suinteresuotų šalių analize, strateginės architektūros valdymu, prototipų kūrimu bei žmonėmis pagrįstu projektų valdymu yra pripažintos ir naudojamos visame pasaulyje. Roger savo klientams siūlo pragmatiškus sprendimus, paremtus realia ilgamete praktika.

9:00–10:20

Verslo procesų manifestas: būtinas pagrindas visų rūšių procesams

The Business Process Manifesto:
A Necessary Foundation for All Things Process

 

(pranešimas pristatomas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)

  (LT) Šiame pristatyme išskirsime bazines procesų sąvokas bei jų semantiką, kuri suteikia tvirtą pagrindą efektyviam procesų valdymui, įgalinančiam reikiamus verslo pokyčius. Verslo procesų valdymo guru Roger Burlton pristatys savo daugiametę patirtį, kuria remdamasis jis inicijavo Verslo procesų valdymo manifestą – būtiną pagrindą įvairių rūšių procesams ir jų valdymo metodams.


(EN) This keynote presentation will deconstruct processes, their representations and their management into a set of primary concepts and semantics so that we can finally get a solid foundation for processes to become the coordinator of truly aligned business change. Based on his multiyear quest to bring sanity and elegance to the process profession, Roger Burlton will reveal the results of the effort to provide a common sense foundation for all business process work.

 

Fukamizu.jpg

Carlos Fukamizu

Honsha

 

Carlos Fukamizu yra Toyota apmokytas gamybos inžinierius ir Lean mokytojas, turinti daugiau kaip 20 metų patirties taikant Lean. Jis tapo Lean ekspertu po kelių metų asmeninio mokymo ir bendradarbiavimo su Toyota mokytojais Toyota Motors Kamigo (Japonija) ir Toyota Motors SBC Brazil, kur jis dirbo daug metų. Fukamizu turi daug patirties, kaip įgyvendinti stambius organizacijos pokyčius įvairiose aplinkose, kur tai darė vadovaudamas skirtingiems skyriams. Jis vedė šimtus tarptautinių Kaizen renginių ir vadovavo daugybei Lean diegimų organizacijose. Carlos puikiai žino ir valdo visus Lean įrankius, bet ypač mėgsta padėti klietams realizuoti Muda (Nuostolių) Pašalinimo, Kaizen, Vizualios Darbo Vietos, 5S, PDCA, Standartizuoto Darbo, TPM, SMED, Kanban įrankius ir pritaikyti juos darbo metu kylančių problemų sprendimui. Jis taip pat veda keletą specializuotų kursų Japonijos ir Amerikos institucijose ir laisvai šneka japoniškai, portugališkai, ispaniškai ir angliškai.

10:20–11:00

Lean kaip Sistema ir Filosofija, skirta eliminuoti Nuostolius ir įgalinti nuolatinį visų procesų tobulinimą

 

Lean as a System and Philosophy to eliminate Waste and enable continuous improvement in all processes

 

(pranešimas pristatomas anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)

 
(LT) Pagrindinė Lean idėja yra maksimizuoti Vertę Klientui eliminuojant ar minimizuojant Nuostolius visuose organizacijos procesuose. Siekiant padidinti Vertę Klientui būtina suprasti, kaip 7 skirtingi Nuostolių tipai įtakoja mūsų darbo efektyvumą, ir kaip juos atpažinti. Lean tikslas yra eliminuoti Nuostolius visoje vertės grandinėje bei sukurti procesus, kurie patenkina kliento poreikius su mažiau žmonių, vietos, lėšų, laiko ir veikia su mažesniais kaštais ir mažesniu defektų kiekiu.
Dabartinė rinka reikalauja, kad procesai būtų labai efektyvūs ir kartu galėtų patenkinti kintančius kliento poreikius lanksčiai, kokybiškai, pigiai ir geitai. Lean Filosofija ir Metodologijos gali padėti mums pasiruošti tokiems iššūkiams. Lean nuolatos mažina laiką tarp Kliento užsakymo ir jo Išpildymo ir eliminuoja viską, kas didina kaštus ar lėtina Kliento poreikių išpildymą.
 

(EN) The core idea of Lean is to maximize Customer Value eliminating or minimizing Waste in the entire processes of the organization. Understanding how the 7 Waste affect our performance and to know how to recognize them are crucial to increase Customer Value.
Eliminating Waste along entire value streams is the objective, and creating processes that attend customer needs, but with less headcount, less space, less capital, and less time to make products and services at far less cost and with much fewer defects.
Nowadays the market require us to be very efficient and be able to respond to changing customer desires with high variety, high quality, low cost, and with very fast throughout times; understanding Lean Philosophy and Methodologies can help us to be ready for these changing. So, Lean continuously shortens the time between Customer order and Shipment by eliminating anything that increase the cost of production and time delivery to the Customers.

 

kontrimas.PNG

Vilius Kontrimas

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

 
Vilius Kontrimas yra Strateginės plėtros ir infrastruktūros direktorius ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Jo vadovaujamas padalinys atsakingas už informacines technologijas, pastatus, studijų ir renginių aptarnavimą, pirkimus, aprūpinimą, logistiką, išorinio finansavimo projektus. Vilius yra infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projekto vadovas, kurio metu diegiama moderni techninė įranga ir visos pagrindinės informacinės sistemos - studijų, verslo valdymo, personalo, našumo, renginių ir projektų, dokumentų ir bendradarbiavimo bei kitos, vadovauja procesų pertvarkos ir modernizavimo, el. vadovėlių projektams, kitoms iniciatyvoms. Prieš tai Vilius dirbo programuotoju, IT projektų vadovu, dalyvavo kuriant ir vadovavo sėkmingai statybų bendrovei bei IT/R&D bendrovei. Fizinių mokslų daktaro (informatikos) laipsnį įgyjo KTU, statybos inžinerijos bei vadybos ir administravimo magistro laipsnius VGTU, šiuo metu studijuoda ISM vadovų magistrantūroje. "Aš grindžiu savo veiklą vertybėmis, darau viską su aistra, optimizmu ir džiugesiu. Mėgstu viską atlikti puikiai, dirbti su idėjomis, technologijomis ir žmonėmis"

11:30–12:00

Procesų pertvarkos ir tobulinimo patirtis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete

 
Šiuo metu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vyksta procesų ir pertvarkos ir tobulinimo projektas. Daug organizacijų puikiai suvokia, kad didžiąja dalimi dėl žemos procesinės brandos Lietuvoje šiuo metu išsiskiria žemu darbo našumu pirmaujančių šalių kontekste, kad vis dar gajūs stereotipai, jog procesų tobulinimas tai skirtas tik toms organizacijoms, kurios kuria konkurencinį pranašumą per operacijų lyderystę arba, kad tai sunkiai pritaikoma paslaugų sektoriuje. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra paslaugų organizacija, pagrindine konkurencinio pranašumo kryptimi pasirinkusi produkto lyderystę ir yra pasiryžusi šiuos stereotipus paneigti. Pranešime bus atvirai pasidalinta įgyta patirtimi vykdant tokį projektą - atsiradimo priežastimis, komandos formavimu, procesų karkaso pritaikymu, analizavimu, modeliavimu, pokyčių planavimu, įgyvendinimu, įžvalgomis apie tenkančius padaryti pasirinkimus. Pateikta informacija pravers įvairios procesinės brandos organizacijoms, tiek bandančioms suvokti procesų reikšmę, tiek ketinančiomis vykdyti tokius projektus, tiek vykdančioms ar įvykdžiusioms.

 

petraitis.PNG

 

Vidas Petraitis

UAB Efektyvūs procesai - Lean.lt

 

Vidas Petraitis yra UAB „Efektyvūs procesai“ direktorius. Ilgą laiką Vidas vadovavo procesų efektyvumo iniciatyvai Mars Lietuva, kuri tapo pavyzdžiu daugeliui Lietuvos įmonių ir viena efektyviausių gamyklų Europoje. Šiuo metu Vidas yra įmonės Honsha, vienijančios dirbusius Toyota vadovus, partneris Baltijos šalyse ir Vidurio Europoje. Vidas Petraitis vienintelis Baltijos šalyse sertifikuotas visiems Lean metodams pagal Toyota mokytojų ruošimo standartus. Jis baigė vadybos studijas ISM ir BMI Lietuvoje, taip pat stažavosi Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse.

11:30–12:00

Pasaulinio lygio efektyvumo link: Lean vadybos principai ir jų taikymas Lietuvoje

 

Šiandien Toyota labiausiai nagrinėjama organizacija pasaulyje: daugiausia išleista publikacijų, straipsnių, knygų apie šią įmonę. Harvard Business Review Lean sistemą įvardina kaip didžiausią išradimą po Henry Fordo konvejerinės gamybos pradžios. Kai Lean metodai pasaulyje jau seniai tapo procesų valdymo klasika, Lietuvoje tai kol kas tik mada. Ar ši mada taps klasika čia? Į tai atsakys Lietuvos įmonių taikomi pavyzdžiai. Kiek jų bus sėkmingų, tiek Toyota patirtis bus taikoma ir čia. Deja, šiandien dažnai visi protingi sprendimai populiariai vadinami Lean, nors su tuo neturi nieko bendro. 
Pranešime bus pristatyta Lean sistemos esmė, jos įgyvendinimo etapai bei sėkmingi, praktiniai Lietuvos įmonių pavyzdžiai.

 

leipus.PNG

 

 

Audrius Leipus

UAB "PricewaterhouseCoopers"


Audrius yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį (MBA) Hult tarptautinėje verslo mokykloje bei informacinių sistemų inžinerijos magistro laipsnį Kauno technologijos universitete. Per 8 intensyvaus darbo metus Audrius sukaupė didelę tarptautinio darbo patirtį informacinių technologijų bei verslo konsultacijų srityse. Patirtis dirbant įvairiose rolėse pradedant programuotoju dar pirmųjų studijų metu, toliau gilinant žinias analitiko, konsultanto, projekto vadovo rolėse visuose informacinių sistemų diegimo etapuose bei verslo konsultaciniuose projektuose tarptautinėse kompanijose tokiose kaip Johnson Controls, Computerlinks.

vysniauskis.PNG

 

 

 

Gediminas Vyšniauskis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos

Gimė 1974 m. rugsėjo 27 d. Radviliškyje.
1999 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
2006 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
1995 – 1997 m. dirbo UAB „Livalas“ vadybininku,
1997 m. – AB „Kauno elektra“ konsultantu,
1998 – 1999 m. – UAB radijo stoties „Ultra vires“ teisininku,
1999 – 2002 m. – LR Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento vyriausiuoju specialistu,
2002 – 2006 m. – LR Susisiekimo ministerijoje Vandens transporto departamento direktoriaus pavaduotoju,
2006 m. gruodžio 19 d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoju.
 

12:10–12:40

LR Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos procesų optimizavimas, diegiant e-paslaugas

 

Pranešimas apims šiuo metu vykdomo projekto VMI "Elektroninių paslaugų kūrimo konsultacinės paslaugos" veiklos procesų, susijusių su būsimų elektroninių paslaugų, apimančių tris skirtingas informacines sistemas, teikimu, optimizavimo iššūkiais, gerąja praktika bei aspektais, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį atliekant veiklos procesų optimizavimą viešajame sektoriuje. Vykdant projektus viešajame sektoriuje (ir ne tik) susiduriama su tam tikrais iššūkiais: vieningos notacijos trūkumas, periodinio procesų naujinimo aktualumas, skirtingų padalinių skirtingas proceso "matymas", kitų, glaudžiai susijusių projektų įtaka rengiamiems veiklos procesams. Pristatysime optimizuotų veiklos procesų pavyzdžius, parengtus remiantis esama būsena (AS-IS), identifikuotais poreikiais pokyčiams ir parengtu siekiamu procesu (TO-BE).

 

mikelionis.PNG

Tomas Mikelionis

UAB "Softera Baltic"

 
15 metų patirtis konsultuojant, parenkant ir diegiant sprendimus gamybinėse įmonėse. TOC, LEAN, KANBAN, ISO kokybės vadybos sertifikatai. Žinios tobulintos Lietuvos, JAV ir Japonijos aukštosiose mokyklose.

12:10–12:40

6 Sigma metodikos panaudojimas tiekimo grandinės pertvarkymui

 

ERP diegimo/tobulinimo projektai reikalauja visos įmonės tiekimo grandinės pertvarkymo. Vykdant procesų pokyčius nuolat atsiranda klausimų: nuo ko pradėti, kaip pasiekti visos organizacijos įsitraukimą, palaikymą, kur slypi rizikos ir sėkmės faktoriai?
Tradicinis kelias - viską suplanuoti, parengti projekto uždavinius, procesų, IT funkcionalumo aprašymus, Gant’o grafikus, darbo kalendorius, sąmatas ir dar aibę dokumentacijos. Tačiau ar toks “teisingas” pasirengimas visuomet leidžia pasiekti laukiamų projekto rezultatų? Diegiant ERP sprendimą UAB Naujasis Nevėžis buvo pasirinktas tradicinis projekto planavimo variantas, tačiau po 5 mėn. nebuvo pasiekta apčiuopiamų rezultatų, nes projekto dalių aprašymas, atskirų procesų integracijos poreikis ir nuolatinės diskusijos dėl ERP diegimo uždavinių privedė projektą prie krizės. 
Diskusijų metu nuspręsta panaudoti 6 Sigma projektų valdymo metodiką diegiant ERP procesų pokyčius. 
Buvo sutarta pokyčius vykdyti akcentuotais etapais. Kiekvieno etapo sėkmė turėjo būti pasiekiama per 2-3 mėnesius. Pasiekti sėkmingi rezultatai pritaikomi visos įmonės mastu. Būsimas ERP funkcionalumas aprašinėjamas minimaliai (kiek reikia sąmatai pagrįsti) ir jis vystomas prototipų pagrindu. 
Toks procesų pertvarkos modelis davė puikių rezultatų. Neilgai trukus nusivylimą dėl nerezultatyvaus projekto pakeitė pasitenkinimas pirmaisiais rezultatais. Projektas įgavo pagreitį. Po pirmosios sėkmės startavo du paraleliniai ERP diegimo etapai. Sumažėjo gamybos planavimo ir valdymo kompleksiškumas, nes šie procesai buvo ERP realizuojami jau kitų sėkmingai veikiančių procesų pagrindu.

 

eg_bivainiene2.jpg

 

 

 

 

Eglutė Bivainienė

TEO LT, AB

 

Eglutė Bivainienė vadovauja TEO LT, AB Verslo procesų ir kokybės tarnybai bei yra paskirta TEO vadovybės atstove kokybei. Jos vadovaujama tarnyba  yra atsakinga už pagrindinių su klientų aptarnavimu susijusių procesų valdymą, kokybės priežiūrą ir efektyvumo didinimą, tai pat klientų patyrimo programos įgyvendinimą ir klientų patyrimo gerinimą, taip pat atsako už TEO savitarnos kanalų plėtrą ir palaikymą. Eglutė turi sukaupusi didelę patirtį veiklos efektyvumo didinimo ir procesų tobulinimo projektų valdymo srityje paslaugų sektoriuje. Prieš pradėdama dirbti TEO LT, AB Eglutė dirbo banke Swedbank, AB. Per 10 darbo banke metų jai teko vadovauti įvairiems padaliniams, įskaitant IT ir Produktų plėtros tarnybai, Investicijų valdymo tarnybai, Baltijos bankininkystės Operational Excellence padaliniui. Paskutinius 5 darbo banke metus Eglutė buvo banko Valdybos narė ir Swedbank Gyvybės draudimo bendrovės valdybos pirmininkė.

12:50–13:20

 

 

 

 

Klientų patyrimo apklausų panaudojimas TEO verslo procesų tobulinimui

 

Prieš metus TEO LT, AB pradėjo taikyti Net Promoter Score metodikos pagrindu parengtą klientų patyrimo vertinimo sistemą, tačiau neapsiribojo tik klientų nuomonės surinkimu ir atskirų klientų problemų išsprendimu. Bendrovėje naudojama klientų patyrimo vertinimo metodika leidžia klientų grįžtamąjį ryšį panaudoti sistemingam procesų gerinimui, ko tikriausiai siekia daugelis bendrovių, norinčių išsiskirti geru klientų aptarnavimu.

 

Andrius Vasiliauskas.jpg

 

 

Audrius Vasiliauskas

UAB "TOC sprendimai"

 

Audrius Vasiliauskas yra konsultacinės įmonės "TOC sprendimai“ vienas iš steigėjų ir partnerių. Jis yra pabaigęs KTU informatikos fakultetą, kompiuterių specializaciją, todėl pradėjo savo karjerą programuotoju. Kopiant karjeros laiptais dirbo projektų vadovo, skyriaus vadovo, gamybos vadovo, bei direktoriaus pozicijose.

Audrius Vasiliauskas yra sertifikuotas Apribojimų teorijos praktikuotojas, vadybos konsultantas (CMC). Pagrindinė specializacija yra projektų valdymas bei apribojimų teorijos taikymas projektinėje aplinkoje, gamyboje ir distribucijoje.

rucinskaite.png

 

 

 

 

 

Milda Ručinskaitė

LR ūkio ministerija

 

 

Ūkio ministerijoje dirba nuo 2004 metų.
 
2010-2012 metais, eidama Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, vadovavo departamento veiklos gerinimo projektui, kuris vėliau TOCICO pasaulinėje konferencijoje Čikagoje (JAV) buvo pripažintas vienu sėkmingiausių projektų viešajame sektoriuje. Nedidinant darbuotojų skaičiaus, neskiriant papildomų išlaidų ir nesumažinus tikrinimo kokybės, tik patobulinus veiklos procesus, Garantiniame fonde pavyko ženkliai sutrumpinti paraiškų nagrinėjimo terminus, dėl ko buvo išnagrinėta 5 kartus daugiau paraiškų ir fondo lėšos pasiekė 4 kartus daugiau bankrutavusių įmonių darbuotojų.
 
2012 metų birželio 3–6 dienomis tarptautinėje TOCICO konferencijoje Garantinio fondo veiklos efektyvinimo projektas buvo pristatytas kartu su kitais veiklos efektyvinimo projektais, įvykdytais tokiose įmonėse kaip „Boeing”, „Teledyne Dalsa” ir pan.

12:50–13:20

Kritinės grandinės taikymas optimizuojant viešojo sektoriaus veiklą

 

Kritinės Grandinės metodikos diegimas standartizuotas ir plačiai naudojamas verslo aplinkoje. Bet ar galima panaudoti viešajame sektoriuje metodikas kurios orietuotos į verslą? Prieš vienareikšmiškai atsakant reikia suprasti kokias problemas sprendžia metodika, ir kurie metodikos elementai gali būti efektyviai pritaikyti viešajame sektoriuje. Būtent šių elementų pritaikymas Garantiniame Fonde leido sutrumpinti paraiškų nagrinėjimo trukmę. 

 

samuolis.PNG

 

Darius Samuolis

"KG Group"

 
Teisės ir Verslo administravimo mokslų magistras. Penkiolikos metų darbo patirtis valstybės tarnyboje ir devyneri metai privačiame versle. Penkiolikos metų vadovo patirtis vadovaujant organizacijoms nuo kelių šimtų  iki pustrečio tūkstančio darbuotojų. Patirtis inicijuojant ir įgyvendinant įvairius organizacijos pokyčius.

14:20–14:50

Procesai kaip patirties perdavimo ir mokymo įrankis

 

Įmonių grupėje "KG Group" dirba apie 3000 darbuotojų. Grupę sudaro bendrovės "Kauno Grūdai", Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynas. Tai vienas moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje. Įmonių grupėje valdoma dvylika skirtingų verslų su skirtingomis strategijomis. Šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis, kai resursai ir informacija pasiekiami nesunkiai, organizacijos procesai ir kultūra tampa vis ryškesniu konkurenciniu privalumu. Organizacijos sėkmė priklauso nuo mokėjimo kartu siekti bendrų tikslų.  

 
Įmonėje nuolatos vyksta pokyčiai, atsiranda naujos veiklos. Todėl įmonių grupėje dirbantiems darbuotojams, ypač naujai įsiliejusiems į kolektyvą, dažnai kylą klausimų: kaip reikia pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje? Žinių trūkumas kaip elgtis tokiose situacijose kainuoja daug laiko, energijos, pastangų, kas, kaip rezultatas, gali turėti ir finansinių pasekmių. Visa tai atsiliepia tiek organizacijos kultūrai, tiek jos kuriamai vertei.  
 
Siekiant veiklos efektyvumo ir įvertinus situaciją, nuspręstą į įmonę bei valdomus verslus pažiūrėti per procesų prizmę. Šis sprendimas pasirodė tinkamas, dėl užduočių kompleksiškumo. Įmonių grupėje inicijuotas projektas apėmė procesų dokumentavimą, pateikimą suvokiama forma, žinių įsisavinimą, ataskaitų apie procesus sistemos sukūrimą.
 

 

seikis.PNG

 

Darius Šeikis

UAB Visatos energija

 
Darius Šeikis - verslo paslaugų kūryba, vaikštanti verslo procesų R&D laboratorija. Darbinę karjerą pradėjo finansų makleriu privačioje įmonėje ir LTB banke. Hansabankas dirbo projektų vadovu ir banko operacinių paslaugų grupės "savininku". Išėjęs iš banko, dalyvavo UAB Creditinfo vykdytame kreditų biuro steigimo projekte. Grįžus į Swedbank'ą teko laimė įsilieti į McKinsey kompanijos kuruotą veiklos efektyvumo projektą, diegiant lean principus banko verslo procesuose. Baigus šį darbą tapo naujai įsteigto departamento, atsakingo už mažo ir vidutinio verslo klientų segmento aptarnavimą direktoriumi. 
Galiausiai, realizuoja seną svajonę - išbandyti jėgas verslininko kailyje - įsteigė startup įmonę, veikiančią energetinio efektyvumo srityje. Sujungus lean ir energetinio efektyvumo principus, gavo kažką naujo - dabar šį kūdikį teliko išsaugoti ir užauginti. 

14:20–14:50

Atsinaujinančios energijos sprendimai: verslo procesai vs. energetikos įstatymai

 

Šilumos energijos kainos išplečia akis kiekvienam patalpų savininkui. Tačiau daugiabučių namų sektoriuje akivaizdžiai matomas poreikis energijos taupymo ir alternatyvios energijos sprendimams niekaip nepavirsta į naują verslo nišą.

Pranešime bus apžvelgtas naujos paslaugos kelias į rinką ir viena iš kliūčių, kurią galima pavadinti "fragmentizmu". Šios problemos šaltinis yra verslo procesus reguliuojančių teisinių dokumentų gausa ir išsibarstymas. Tokioje situacijoje laimi tik labai finansiškai stiprios įmonės, monopolistai, galintys suburti pastovias projektines komandas, naujų paslaugų įvedimui į rinką. Žinoma, jeigu to nori. Taigi, turime situaciją, kurioje arba gauname modernias paslaugas, bet iš monoposto rankų, arba "užgniaužus" monopolistą, vyraus skurdūs mažo ir vidutinio verslo įmonių pasiiūlymai.
Pranešimo išvadose siūloma didžius pokyčius pradėti nuo mažų,bazinių dalykų. Gyventojai ir verslas yra Valstybės "klientai". Valstybiniame sektoriuje nuosekliai ugdant verslo modeliavimo principus, metodus ir programines priemones, sudėtingai atrodančius dokumentus, straipsnius, punktus, išaiškinimus jau dabar būtų galima pateikti labai ir dar kartą labai žmogui draugiška forma.

 

mikelionene.PNG

 

Dalia Mikelionienė

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

 
Danske Banko grupėje dirba nuo 2000 m. Šiuo metu yra atsakinga už Banko procesų optimizavimo metodikos kūrimą ir įgyvendinimą, transformacijos veiksmų koordinavimą, verslo procesų klasifikavimo ir vertinimo sistemos kūrimą. Prieš tai 5 metus dirbo Danske Lizingo finansų direktore/direktorės pavaduotoja. Tuo laikotarpiu vadovavo naujos verslo valdymo ir apskaitos programos diegimo projektui, vykdė įmonės apskaitos bei verslo procesų optimizavimą, koordinavo Lizingo apskaitos ir verslo procesų integravimą į Banką.

15:00–15:30

Danske Banga: procesų optimizavimo programa Danske Banke

 

Bankas vykdo procesų optimizavimo programą nuo 2011 m. spalio mėn.:
 
1) Kaip buvo kuriama procesų optimizavimo programa: "Danske bangos" idėja, iškelti tikslai, metodų parinkimas, sprendimų priėmimas, visos organizacijos įtraukimas.  
2) Kaip vyksta procesų transformacija:nuo procesų analizės iki įgyvendinimo.
3) Proceso optimizavimo idėjų įgyvendinimas: darbo grupių kūrimo ir koordinavimo principai.
4) Pagrindiniai programos sėkmės faktoriai ir išmoktos pamokos.

 

Mileviciene.PNG

 

Edita Milevičienė

No Magic Europe, UAB

 

Edita Milevičienė No Magic Europe dirba nuo 2002 metų. Šiuo metu ji specializuojasi verslo procesų modeliavimo srityje, yra Cameo Business Modeler produkto  vadovė bei dėstytoja-konsultantė. No Magic Cameo Business Modeler modeliavimo įrankis leidžia ne tik aprašyti verslo procesus aprašyti naudojant standartinę BPMN notaciją, tačiau taip pat suteikia galimybę apsibrėžti su procesais susiijusius duomenis ir organizacijos struktūrą. Edita ne tik gerai išmano BPMN 2.0 standartą, tačiau ir dalyvauja šio standarto kūrime.  Edita taip pat turi didesnę nei 10 metų dėstymo bei konsultavimo patirtį. Viena iš pagrindinių mokymų ir konsultacijų tematikų - verslo procesų modeliavimas, naudojant BPMN modeliavimo kalbą. Edita yra išlaikiusi OMG Certified Advanced in BPM sertifikatą, yra skaičiusi pranešimus apie modeliavimą įvairiose tarptautinėse konferencijose.

15:00–15:30

Verslo architektūra: procesai + pareigybės + duomenys
 

Šiuolaikinės įmonės dažnai susiduria su ta pačia problema - kaip aiškiai apibrėžti įmonėje vykstančius procesus bei perteikti šią informaciją įmonės darbuotojams. Tekstiniai dokumentai yra neefektyvūs: ne visi skaito ilgus dokumentus, o jų atnaujinimas užima daug laiko.
Modeliu aprašyta įmonės verslo architektūra yra suprantamesnė, daug patogiau atlikti modelio analizę ir atnaujinimą bei išlaikyti aktualaus modelio atitikimą realiai situacijai įmonėje. Vizualaus verslo procesų modeliavimui naudojama BPMN (Business Process Model and Notation) modeliavimo kalba. Tačiau aprašant verslo architektūrą yra svarbūs ne tik verslo procesai, tačiau ir kiti su jais susiję aspektai - duomenys naudojami proceso veiklose, pareigybės, atsakingos už veiklų vykdymą, verslo taisyklės, reguliuojančios svarbių sprendimų priėmimą.
No Magic Europe ne tik kuria verslo architektūros įrankį Cameo Business Modeler, bet ir taiko jį savo verslo architektūros kūrimui ir vystymui.
Šiame pristatyme paanalizuosime realų No Magic Europe verslo architektūros fragmentą, kuris pateiks konkrečius pavyzdžius, kaip aprašyti ir susieti šiuos skirtingus verslo architektūros aspektus.

 

bagdonas.PNG

 

Darius Bagdonas

AB LESTO

 
Darius Bagdonas yra AB LESTO Procesų vystymo departamento direktorius bei už rizikų valdymą bendrovėje atsakingas asmuo. Be to, Darius yra bendrovės Nuostolių tinkle valdymo bei Rizikų valdymo komitetų pirmininkas. Jo vadovaujamas padalinys yra atsakingas už bendrovės veiklos procesų bei pokyčių valdymo infrastruktūros sukūrimą ir palaikymą, pagrindinių projektų, keičiančių bendrovės verslo procesus, valdymą. Prieš tai Darius dirbo įvairiose vadovaujančiose pozicijose bankininkystės sektoriuje ir sukaupė žinias bei didelę patirtį finansų valdymo, projektų valdymo, procesų valdymo bei rizikų valdymo srityse. Moto:"nebijok pokyčių, bijok stagnacijos!".

15:40–16:10

Procesų valdymas: nuo strategijos link įgyvendinimo

 

Vadovaujantis ilgalaike 2012-2020 AB LESTO strategija, šiuo metu bendrovėje vyksta pertvarka, grindžiama šiais nuoseklios plėtros prioritetais bei strateginėmis kryptimis: veiklos efektyvumo didinimas; investicijų bei sąnaudų optimizavimas, elektros energijos vartotojų interesų užtikrinimas. Bendrovės efektyvumo didinimui numatytos strateginės priemonės yra nukreiptos į veiklos procesų centralizavimą ir optimizavimą, organizacinės struktūros "plokštėjimą" bei nuolatinio tobulėjimo kultūros suformavimą.  Siekiant įgyvendinti bendrovės veiklos efektyvumui keliamus ilgalaikius tikslus kokybiškai ir laiku, atsiranda būtinybė įdiegti procesų bei pokyčių valdymo infrastruktūrą. Šiuo metu bendrovėja yra įdiegta projektų valdymo infrastruktūra, leidžianti struktūrizuotai valdyti stambiausius pokyčius bendrovės veiklos procesuose. Taip pat, siekiant suformuoti nuolatinio tobulėjimo kultūrą, organizacijoje diegiama procesų valdymo sistema bei veiklos meistriškumo programa, grindžiama "LEAN" principais. Pranešime bus pasidalinta patirtimi bei įžvalgomis diegiant ir taikant pokyčių valdymo įrankius didelėje organizacijoje.

 

Kaukas.JPG

 

Giedrius Kaukas

Vevaldis, UAB

 

Daugiau kaip 15 metų vadovavimo bei konsultavimo, veiklos procesų reorganizavimo bei verslo valdymo sprendimų diegimo patirtis.

15:40–16:10

Verslo procesų ir informacinių sistemų suderinamumas: metodika ir praktika
 

Kodėl daugelyje įmonių neveikia ISO sistemos? Kodėl tiek mažai informacinių sistemų diegimo projektų, kuriuose verslo konsultantai dirba išvien su informacinių sistemų diegėjais? Kodėl informacinės sistemos neatneša laukiamos naudos? Informacinių sistemų diegimas - tikslas, ar priemonė pasiekti tikslą?
Pranešime bus pateikiama metodinė bei praktinė informacija kaip suderinti įmonių bei organizacijų veiklos procesus su informacinių sistemų diegimu bei informacines sistemas su veiklos procesais.

 

zylius2.PNG

 

Rimantas Žylius

LR ūkio ministerija

 
Rimantas Žylius (gimė 1973 m. birželio 24 d. Klaipėdoje) – Lietuvos Respublikos  ūkio ministras nuo 2011 03 17, ūkio viceministras – 2009 01 26–2011 03 16.
 
Ši Vyriausybė ypatingą dėmesį skyrė valstybės valdomų įmonių (VVĮ) veiklos efektyvumui didinti. R. Žylius – vienas pagrindinių šios reformos sumanytojų ir įgyvendintojų, ypač akcentuojantis įmonių veiklos skaidrumo ir atskaitomybės svarbą.
 
VVĮ reforma įgavo pagreitį ir jau davė apčiuopiamų rezultatų: 2012 metais VVĮ pervedami dividendai į šalies biudžetą sieks 2,4 proc. viso biudžeto, nors 2010 metais šis rodiklis sudarė vos 0,2 procento.
 
Jau paskelbta trečioji metinė VVĮ veiklos ataskaita rodo, kad bendra valstybės valdomų įmonių portfelio vertė – 13,5 milijardo litų.
 
Savo rekomendacijose Lietuvai Europos Komisija antrus metus VVĮ  reformą įvertino kaip ambicingą ir labai padidinusią šių įmonių valdymo skaidrumą bei atskaitomybės kokybę. Europos Komisija paragino Lietuvą nelėtinti reformos įgyvendinimo tempo ir toliau didinti šių įmonių veiklos efektyvumą. 
 
Rimantas Žylius: „Reformos esminis darbas buvo sukurti įrankius Vyriausybei. Tiksliau sakant, bet kuriai vyriausybei įmonėms valdyti. Ne vadovauti kaip vadovams, kaip buvo daroma iki šiol, o  valdyti taip, kaip akcininkas valdo savo turtą“.

16:40–17:00

Valstybės įmonių potencialas– milijardas litų dividendų?

 

aura_paulikiene.png

 

Aura Paulikienė

UAB "OMNITEL", kokybės ir klientų patirties valdymo skyriaus vadovė

 

Aura Paulikienė šiuo metu dirba Omnitel Kokybės ir klientų patirties valdymo skyriaus vadove. Šis padalinys atsakingas už Kokybės užtikrinimo priemonių ir veiksmų inicijavimą ir įgyvendinimą, teigiamai Klientų patirtį įtakojančių veiksmų inicijavimą ir įgyvendinimo koordinavimą bei Komercijos padalinio verslo procesų optimizavimą bei pokyčių valdymą. Pastaruosius 1,5 metų vadovauja padaliniui. Prieš tai 2 metus dirbo CRM programos vadove bendroje TeliaSonera CRM programoje, įgijo patirties keičiant egzistuojančius CRM procesus. 

galvanauskas.PNG

Gintautas Galvanauskas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas, generalinis direktorius

Gintautas Galvanauskas nuo 2001 metų vadovauja Danske Bank Lietuvos filialui (tuometinis SAMPO bankas). Prieš tai ėjo vadovaujančias pareigas KTU, SEB banke, Lietuvos banke. Gintautas nuo nulio subūrė ir užaugino Danske banką, kuris šiuo metu yra penktas pagal dydį Lietuvoje. Danske Bank Grupė yra antra pagal dydį Skandinavijoje. 
  
Dabar Danske banke didelis dėmesys skiriamas klientų aptarnavimo kokybei, veiklos efektyvumui, inovacijoms. Danske bankas yra pripažintas geriausiai klientus aptarnaujančiu banku (SpectDive, 2011). Verslo procesų efektyvinimas, automatizavimas, klientų aptarnavimo kokybė yra nuolatiniai klausimai Gintauto dienotvarkėje. Jo inicijuoti pokyčiai jau duoda apčiuopiamų rezultatų. 
 

samuolis.PNG

Darius Samuolis

"KG Group", vykdomasis direktorius

 

pacesa.jpg

Nerijus Pačėsa

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB, rektorius

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. N. Pačėsa specializuojasi strateginio planavimo ir valdymo, smulkaus ir vidutinio verslo vadybos, regioninės plėtros srityse. Turi daugiau kaip 10 metų patirties versle, įskaitant vadovavimą Kauno regiono plėtros agentūrai, yra išleidęs daugiau nei 15 publikacijų vadybos ir verslumo temomis. Kaip ekspertas dalyvavo rengiant Valstybės ekonomikos plėtros ilgalaikės raidos strategiją, konsultavo ir vadovavo rengiant įvairias verslo, mokslinių tyrimų galimybių bei plėtros studijas. 
 
Rektorius yra tokių profesinių organizacijų kaip Baltijos vadybos asociacijos, Amerikos prekybos rūmų, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybų narys, Valstybės pažangos tarybos narys. Kompetenciją plėtė dalyvaudamas Europos vadybos plėtros fondo (angl. EFMD) programoje verslo universitetų rektoriams, stažavosi Harvardo verslo mokykloje.
 

17:00–18:00

Diskusija: Kaip kelti Lietuvos organizacijų efektyvumą?

 

Darius_silingas.png

 

Darius Šilingas

No Magic Europe, UAB

 

Dr. Darius Šilingas yra No Magic Europe sprendimų skyriaus vadovas bei pagrindinis dėstytojas-konsultantas. Jis pravedė virš 100 modeliavimo mokymų ir konsultacijų sesijų žinomose organizacijose 19 valstybių. Viena iš pagrindinių mokymų ir konsultacijų tematikų - verslo procesų modeliavimas, naudojant BPMN modeliavimo kalbą. Darius yra išlaikęs OMG Certified Expert in BPM sertifikatą. Jis dažnai skaito pranešimus modeliavimo tematika tarptautinėse konferencijose, kasmet organizuoja verslo procesų valdymo seminarus Lietuvoje bei administruoja lietuvišką LinkedIn diskusijų grupę Verslo procesų valdymas, skaito paskaitas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistratūros programoje Verslo procesų valdymas. Darius yra konferencijos Verslo procesų valdymo praktika sumanytojas ir pagrindinis ideologas.

18:00–18:10

Konferencijos uždarymas: kaip panaudoti konferencije įgautas žinias?
 

Apibendrinsime konferenciją bei aptarsime, kaip panaudoti konferencijos metu sukauptas žinias praktikoje.

 

Naujienos

Gruodžio 17.
Patalpinome Roger T. Burlton pranešimo vaizdo įrašą su lietuvišku vertimu.

Gruodžio 12.
Patalpinome VPVP 2012 nuotraukas!

Spalio 25.
Patalpinome VPVP 2012 pranešimų skaidres.

Konferenciją organizuoja:

Partneriai:

BPTrends Associates honsha OVC Consulting Vevaldis OMNITEL Danske Bankas  Efektyvūs procesai Softera Baltic TEO LT KG GROUP LESTO Visatos energija LR ūkio ministerija PricewaterhouseCoopers ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Toc